Vedtægter for Kolding Volleyball Klub

1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er “Kolding Volleyball Klub”, som kan forkortes til Kolding VK.

Klubben har hjemsted i Kolding Kommune.

2 Formål

KVK skal som medlem af den organiserede idræt fremme udbredelsen og forståelsen for volleyballspillet.

KVK tilstræber at skabe mulighed for, at alle i Kolding og opland kan dyrke volleyball på det niveau, de evner og lyster.

KVK vil tilstræbe en styrkelse af kammeratskabet og sammenholdet omkring spillet, såvel som anden social og kulturel aktivitet i klubbens regi.

3 Central forbund

Klubben kan tilsluttes DGI, DIF og Volleyball Danmark. Klubben forpligter sig til at følge disse forbunds gældende vedtægter og bestemmelser.

4 Klubbens afdelinger

Afdeling MO: Motions-hold

Afdeling HS Herreseniorer

Afdeling DS Dameseniorer

Afdeling KV Kidsvolley

Afdeling UV Ungdomsvolley

Afdeling SV Senior+ Volley

Afdeling PM Passive medlemmer

5 Regler for indmeldelse

Alle har ret til at blive medlem. Undtagelsesvis kan bestyrelsen nægte at optage medlemmer, hvis de har en god grund til det. Enhver ansøger skal udfylde indmeldelsesskema gældende for én sæson ved tilmelding og betaling af kontingent på hjemmesiden. Dette skal ske senest 14 dage efter første træning.

Ethvert medlem har pligt til at meddele kassereren adresseændring.

6 Kontingent

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves forud og senest 14 dage efter første træning. Er dette ikke sket fortabes medlemsrettighederne med omgående virkning.

Eventuel genoptagelse som medlem kan kun ske, når samtlige restancer er betalt.

Medlemmer, der er optaget efter 1. januar betaler halvt kontingent. Dog er kontingentet for Senior+ Volley 2-delt med et årskontingent og et halvsæsonskontingent. Halvsæsonskontingentet er med + 50 kr. ift. halv pris på helsæsonskontingent. Endvidere vil der være en differentiering i kontingentet for ungdom. Medlemmer der ønsker at deltage på flere hold, betaler kun kontingent for det dyreste hold.

Det er muligt for klubben at have andre kontingentformer såsom Pay and Play, abonnementsopkrævning eller andre former for betaling ved nye tiltag, hvis dette findes brugbart i klubbens aktivitetstilbud.

7 Medlemsrettigheder

Samtlige medlemmer har ret til at bære klubbens logo.

Ethvert medlem har ret til at overvære klubbens generalforsamling, men passive medlemmer samt medlemmer under 16 år har ikke stemmeret. Klubbens vedtægter er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

8 Udmeldelse

Udmeldelse skal meddeles kassereren. Kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.

9 Eksklusion og karantæne

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der enten ikke mere opfylder betingelserne for medlemskab i henhold til § 5 og 6, eller hvis andre bevæggrunde taler for eksklusion.

Et medlem, der er ekskluderet, er berettiget til personligt eller ved befuldmægtiget at forelægge sin sag for den 1. ordinære generalforsamling, der afholdes efter eksklusionen. Bestyrelsen skal da redegøre for eksklusionen og dens årsager, og den ekskluderede får herefter lejlighed til at redegøre for sin stilling til eksklusionen. Efter yderligere et indlæg fra begge sider afgør generalforsamlingen ved skriftlig afstemning, om eksklusionen skal stadfæstes, hvortil kræves, at 2/3, af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.

En eksklusion, der er godkendt af generalforsamlingen, kan ikke indankes for højere instans.

En eksklusion, der er vedtaget på en generalforsamling, kan alene ophæves ved generalforsamlingsbeslutning, og hertil kræves ligeledes, at 2/3, af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for ophævelse.

10 Generalforsamlingens myndighed

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

11 Ordinær generalforsamling

Der afholdes én ordinær generalforsamling inden udgangen af februar måned. Bestyrelsen skal med mindst én måneds varsel indkalde til generalforsamling ved opslag i klubben/-træningssted evt. suppleret af e-mail. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1 ) Valg af dirigent.

2 ) Formandens beretning.

3 ) Forelæggelse af regnskab.

4 ) Forslag fra bestyrelsen.

5 ) Forslag fra medlemmerne.

6 ) Fastsættelse af kontingent.

7 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8 ) Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

9 ) Valg af revisor samt revisorsuppleant.

10 ) Eventuelt.

Formanden leder valget af dirigent, som vælges efter forslag fra bestyrelsen eller efter forslag fra de fremmødte medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter, herunder iagttagelse af bestemmelserne i nærværende vedtægter og i øvrigt under iagttagelse af almindelig foreningspraksis. Bestyrelsens sekretær skriver referat af generalforsamlingen som godkendes af dirigenten senest én uge efter generalforsamlingen.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog kan dirigenten lade foretage skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning er obligatorisk, såfremt formanden eller 2/3 stemmeberettigede medlemmer stiller krav om det.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre vedtægterne påbyder andet. Forslag om vedtægtsændringer kan alene vedtages, såfremt 3/4, af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Opnås der ikke flertal for forslaget, kan dette dog vedtages ved almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afvikles online, hvis særlige samfundsforhold gør, at det ikke er muligt at afholde en generalforsamling med fysisk deltagelse. Regler for varsling af både online generalforsamling og forslag hertil er de samme, som ved en fysisk generalforsamling. Afviklingen af en online generalforsamling følger de givne anvisninger fra idrætsorganisationerne.

12 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, den måtte finde anledning til det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 1/4, af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom. Indkaldelse skal ske med samme varsel og bekendtgørelse som gældende for den ordinære generalforsamling, jvf. § 11. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indeholde angivelse af dagsorden.

13 Bestyrelsens valg og sammensætning

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af  mindst 5 men op til 7 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Posten som kasserer kan gives til en betroet person udenfor bestyrelsen, såfremt bestyrelsen finder det fordelagtigt. Kassereren udfører sit arbejde for klubben under ansvar over for bestyrelsen og har pligt til at afrapportere til bestyrelsen.

Kun medlemmer med stemmeret kan vælges til bestyrelsen.

14 Bestyrelsens myndighed og opgaver

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold, ligesom dens på lovlig måde vedtagne beslutninger forpligter klubben udadtil.

Formanden eller i dennes forfald næstformanden repræsenterer klubben i alle retsforhold.

Til optagelse af lån, ved pantsætninger samt ved køb eller salg af fast ejendom skal foreligge underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan, såfremt den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg og udpege enkeltpersoner til varetagelse af særlige opgaver. Disse udvalg og enkeltpersoner kan udpeges udenfor bestyrelsen, og udfører deres arbejde for klubben under ansvar over for bestyrelsen.

15 Bestyrelsens forretningsorden

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og arbejdsopgaver. I tilfælde af formandens fravær, varetages funktionen af næstformanden.

Bestyrelsesmøder indkaldes så ofte formanden finder det fornødent, eller såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, såfremt mindst 4 medlemmer er tilstede, heraf formanden eller næstformanden. Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed skal formandens eller næstformandens stemme være afgørende. Er bestyrelsen ikke beslutningsdygtige på mødet, kan forslag til vedtagelse fremsendes til de fraværende medlemmer til godkendelse, og efter skriftlig godkendelse fra disse betragtes som vedtaget. Opnåes ikke det nødvendige beslutningsflertal, genoptages punktet på næstkommende bestyrelsesmøde.

Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne. Referatet gøres tilgængeligt for samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt efter afholdt bestyrelsesmøde.

16 Regnskaber og revision

Klubbens regnskabsår løber fra 1.januar til 31. December. Til at revidere regnskabet, der skal opstilles som driftsregnskab med status, vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år. Revisoren skal kontrollere beholdningernes tilstedeværelse, og regnskabet skal være revisoren i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Eventuelle revisionsbemærkninger skal meddeles generalforsamlingen.

17 Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun finde sted ved urafstemning af alle stemmeberettigede medlemmer og på betingelse af, at 4/5, skriver firefemtedele, stemmer for opløsning. Samme afstemningsregler som anført i foregående stykke skal gælde for ændring af nærværende §.

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler først anvendes til dækning af klubbens gæld, og for så vidt angår eventuelle overskydende midler, skal disse overdrages til velgørende formål efter den afgående generalforsamlings valg.

Godkendt på generalforsamling d. 30.03.1994

Således ændret på generalforsamling d. 28.04.2003

Ændret på ekstraordinær generalforsamling 5. april 2006

Ændret på generalforsamling 22. februar 2011

Ændret på generalforsamling 21. februar 2013

Ændret på generalforsamling 28. februar 2017

Ændret på generalforsamling 27. februar 2018

Ændret på generalforsamling 24. februar 2020

Ændret på generalforsamling 1. juni 2021